Kvalitet

Johan Strange Transport AS har iverksatt Kvalitet og miljø på vei (KMV) som er Norges Lastebileier-Forbund (NLF) sitt kvalitetssystem. KMV er et HMS og kvalitetssystem som er utarbeidet for å gjøre bedriftene bedre på miljø, kvalitet og trafikksikkerhet.

KMV inneholder de nødvendige HMS-kravene til en transportbedrift, deriblant oversikt over lover og regler som bedriften er omfattet av. Videre inneholder systemet rutiner for miljøstyring og kommunikasjon, bl.a. personalmøter og medarbeidersamtaler. Den inneholder kompetansekrav til ansatte, rutiner for nyansettelse (krav til arbeidsavtale og annet) og opplæring/oppdatering av ansatte. 

KMV har rutiner for brannforebyggende tiltak og kontroll av det elektriske anlegget. Det sies også noe om hvordan bedriften tilfredsstiller kundens krav, hvordan transportoppdragene foregår, hvordan kjøre- og hviletidsbestemmelsene kontrolleres, hvilke rutiner som finnes for sikring av last, hvilke rutiner bedriften har ved sykdom, ulykker og skader.

Kontroll og service av kjøretøyene er viktig for å unngå uforutsette stopp langs veien. Systemet inneholder rutiner for kontroll, service og vedlikehold av kjøretøyene. I tillegg til rutiner for kontroll og vedlikehold av utstyr.

Alle sjåfører blir fulgt opp, og får beskjed i god tid, før utløp av førerkort og andre beviser. Det samme gjelder teknisk kontroll av biler og tilhengere.

Effektiv behandling av avvik krever en kombinasjon av verktøy, prosess, menneskelige interaksjoner og kultur. I KMV sitt avvikssystem følges sjåføren opp med informasjon om prosessen, fra avviket er sendt inn fra telefon/nettbrett, til han godkjenner at tiltaket fungerte.

En risikoanalyse utføres for å avdekke risikoen knyttet til et tiltak, en aktivitet, et system eller en situasjon.

 

Fair Transport

Johan Strange Transport AS er en sertifisert Fair Transport bedrift.

Med Fair Transport vil NLF fremheve og tydeliggjøre trygg transport fra ansvarlige transportører. Transportører som kjører trafikksikkert, er utslippsvennlige og tilbyr gode arbeidsforhold.

NLF har lansert kvalitetsprogrammet Fair Transport for å sikre trafikksikker, bærekraftig og ansvarlig transport ved at transportkjøpere velger og transportører leverer kvalitetstransport etter gitte kriterier.

Fair Transport er et forpliktende kvalitetsprogram for vegtransportører. Programmet har som mål å styrke trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og bedre sjåførenes sosiale forhold.

Vi skal levere konkurransedyktige norske transporttjenester i en tid med et sterkt økende transportbehov og en stadig sterkere internasjonal konkurranse.

Like konkurransevilkår i transportnæringen er et av NLFs mest grunnleggende mål. Skal man ha et sunt og velfungerende marked er dette en forutsetning. Det innebærer at alle som frakter gods på norske veier skal være underlagt samme regelverk, og videre at dette regelverket kontrolleres og sanksjoneres på en effektiv måte.

Fair Transport skal gjøre det enklere for transportkjøpere å velge bærekraftige, trafikksikre og sosialt ansvarlige alternativer når man skal kjøpe transport. Vi vil gjøre det lettere å ta de riktige valgene!

FairTransport_sertifisering_grønn